Ürünlerimiz

kazan1

 

TAM OTOMASYONLU, KÖMÜR TİPİNE GÖRE AYARLANABİLEN

DUMANSIZ YANMALI KÖMÜR YAKICISI

DUMANSIZ YANMALI KÖMÜR YAKICISI VİDEOSU 1 

DUMANSIZ YANMALI KÖMÜR YAKICISI VİDEOSU 2 

 

“Tam Otomasyonlu, Kömür Tipine Göre Ayarlanabilen Dumansız Yanmalı Kömür Yakıcısı”, yıllar süren araştırma – geliştirme ve optimizasyon çalışmaları sonunda geliştirilerek tasarımlanmış, mevcut katı, sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su, kızgın su, kızgın yağ ve buhar kazanlarının önüne monte edilerek kazanın yakma sistemi fonksiyonunu yüklenirken sıvı ve gaz yakıtlı kazanı da katı yakıtlıya dönüştüren, tam otomasyonlu kömür besleme ve kül – cüruf alma sistemi, kömür bünyesindeki uçucu oranına göre ayarlanma olanağını sağlayan tam otomasyonlu yakma havası donanımı, kömürün tane büyüklüğüne ve bünyesindeki kül – cüruf oranına göre ayarlanma imkanı sağlayan yanma yatağı ayar sistemi ve tam otomasyonlu özel ızgara sistemi, ayrıca kömür bünyesindeki kükürt içeriğine göre ayarlanma imkanını sağlayan tam otomasyonlu kuru desülfürizasyon sistemine sahip, PLC kontrollü otomasyon ve güvenlik sisteminin panosundan yakılacak kömür tipine göre ayarlanarak otomatik sürekli beslemeyle kömürü yanma odasında yüksek yanma verimiyle dumansız yakarak duman oluşumunu kaynağında önleyen, yine tam otomasyonlu kuru desülfürizasyon sistemiyle kükürt dioksit emisyonunu da yanma odasında önleyen, böylece baca çıkışında herhangi bir kurum tutucu multi siklon, sulu filtre ve ıslak desülfürizasyon gibi filtrasyon sistemlerine ihtiyaç duymadan hava kirliliğini önleyen tam otomasyonlu, kömür tipine göre ayarlanabilen dumansız yanmalı yeni teknolojik bir kömür yakıcısıdır.

Tam otomasyonlu yeni kömür yakıcısı, daha ziyade orta ve büyük kapasiteli ısıtma ve/veya endüstri amaçlı sıcak su, kızgın su, kızgın yağ ve buhar kazanlarına uygulanmak üzere geliştirilmiş, uygulandığı kazanın işletme basıncına bağlı olarak çift cidarlı veya su borulu olarak tasarımlanmıştır.

Kömür yakıcısının damıtma odası, yanma odası ve alev çıkış namlusunu oluşturan ana gövdesi, ortak çalıştığı kazanın ısıtıcı akışkanına ve işletme şartlarına bağlı olarak çift cidarlı veya su borulu olarak tasarımlanmış, önüne monte edildiği kazana alt taraftan ısıtıcı akışkan giriş borusu ve giriş flanşı ile bağlanan yakıcı, üst taraftan çıkış flanşı çıkış borusu ile bağlanarak yakıcı ana gövdesi içinde ısıtıcı akışkanın sirkülasyonu sağlanmaktadır.

Patent konusu yeni kömür yakıcısında, sıcaklık veya basınca duyarlı PLC kontrollü otomasyon ve güvenlik sistemi bulunmakta, bu sistemin panosunda işletmenin ihtiyacına göre yapılan program ve ayarlamalar çerçevesinde, kömür besleme, yanma hızının yakma havası debisi ve ızgara hareketiyle kontrolü, kuru desülfürizasyon sisteminin çalışması ve kül cürufun alınması tamamen otomatik bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Tam otomasyonlu, kömür tipine göre ayarlanabilen yeni kömür yakıcısında, kömür besleme bant ve/veya helezon konveyörüyle otomatik olarak beslenen kömür, ön ısıtma ile kontrollü bir şekilde damıtıma uğrayarak katı ve gaz kısmıyla yanma odasındaki tam yanma koşullarında yüksek verimle yakılarak duman oluşumu ve karbon monoksit emisyonunu önlemekte, ayrıca kömürün yanma odasına akışına paralel olarak kömür içeriğindeki kükürt oranına göre ayarlanabilen tam otomasyonlu özel kuru desülfürizasyon sistemi ile kükürt dioksit emisyonu da önlenmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

PROSES AKIŞ ŞEMASININ İŞLEYİŞİ VE EKİPMANLAR

1. Kömür Silosu ( 1 ) : Tedariki yapılan kömür, kömür ana silosuna doldurulacak ve buradan elevatör ( 3 ) silosuna helezon

( 2 ) ile taşınacak.

2. Helezon ile elevatör silosuna taşınan kömür “Yüksek Verimli Dumansız Kömür Yakıcısı ( 4 ) (Dumanyak) “ üzerindeki, kömür haznesine uygun kapasitedeki periyodik yükleme bunkerine ( 7 ) taşınacak ve buradan Dumanyak bunkerine doldurulacak.

3. Dumanyak üzerindeki periyodik kömür silosu seviye kontrolü ile elevatör silosunu besleyen helezon sistemi ve periyodik siloyu besleyen elevatör sistemi otomasyon ( 19 ) sistemi ile güdümlü olarak devreye girip çıkacaktır.

4. Dumanyak ( 4 ) : TS EN 12952 standartlarına uygun cebri aspirasyon ( 12 ) ve özel tasarımlı ızgara mekanizması ( 10 ) PLC kontrollü tam otomasyonlu, 10 atü tasarım basınçlı 8 ton buhar / saat kapasiteli, Konuklar Isı marka “Yüksek Verimli Dumansız Kömür Yakıcısı” sistemin yakma ünitesi görevini üstlenecektir.

“Yüksek Verimli Dumansız Kömür Yakıcısı” kömür yakma ünitesi yüksek uçuculu katılar için geliştirilmiş, katı yakıtları uçucu-yanıcı gazları ve sabit karbon kısmıyla yanma odasında tam yakarak duman oluşumunu kaynağında önleyen yüksek verimli bir yakma sistemidir.

15 yılı bulan araştırma – geliştirme ve optimizasyon çalışmaları sonunda
“ Geliştirilmiş Yüksek Verimli Dumansız Kömür Yakıcısı” adlı uluslar arası patentle ülkemize kazandırılan Dumansız Kömür Yakıcısı, TSE ısı laboratuarlarında yapılan ısıl verim testlerinde %80 in üzerinde ısıl verim, Çevre ve Orman Bakanlığından akredite kuruluşlarca yapılan baca gazı emisyon ölçümlerinde katı yakıt ( uçucu oranı yüksek kömürler ) yakarak ilgili yönetmeliklerde belirtilen sınır değerlerinin çok altında emisyon sağlanmıştır. Emisyon ölçüm raporları ekte sunulmaktadır.

Önerdiğimiz teknolojik çözümde, katı atığın yanması sonucu oluşan kirletici emisyonları kazan çıkışında uygulanacak bir filtrasyon sistemi ile değil, yanma odasında tam yanma koşullarını sağlayan bir mekanizma ile kirletici emisyonlarını ilgili yönetmelik ve yönergelerde belirtilen sınır değerlerin çok altında çektiği için multisiklon (toz tutucu) veya diğer bir filtrasyon sistemine ihtiyaç kalmamaktadır.

Dumansız Kömür Yakıcısının “ Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” nde; belirlenen emisyon sınırlarının altında yaktığı, sistem devreye alındıktan sonra yapılacak emisyon ölçümleri sonunda emisyon ölçüm raporu ile belgelenecektir.

Konuklar Isı marka “ Yüksek Verimli Dumansız Kömür Yakıcısının özel tasarımı ve en az %80 olan yüksek verimi nedeniyle bacaya ayrıca ekonomizör koymaya da gerek kalmayacaktır.
5. Baca Aspirasyonu ( 12 ) : Bacaya cebri çekişi ve yanmış baca gazlarının bacadan atılmasını sağlayacak uygun spesifikasyonlarda Driver kontrollü baca fanı konacaktır.
6. Baca ve By – Pass Hattı ( 13 – 14 ) : Kazanın işletme basıncına ulaştığı noktalarda Doğal Çekişle çalışmasını belli bir süre sağlayacak baca, kazan baca davlumbazı arası by – pass sistemi olacaktır. Sistem üzerinde otomasyona dahil edilmiş otomatik klape olacaktır.
7. Kül Alma Sistemi ( 15 ) : Yanma sonrası ürünler olan kül ve cüruf birbirinden bağımsız olan küllük ve cürufluğa düşecektir. Kül ve cüruf farklı iki helezon ile kül ve cüruf için yapılan ortak siloya oradan da helezon sistemi ile kül ve cüruf ana silosuna taşınacaktır.
8. Sistem ve Kazan Otomasyonu ( 19 ) : Sistem kömür ana silosundan kömürün kazana taşınarak kazanın sürekli beslenmesi, helezon sistemi ile cüruf ve kül silosuna tahliyesi, kazanın ızgara hareketi, baca aspirasyon fanı, basınç algılama özellikleri, kül alma sistemi tamamen otomasyon dâhilinde olup kontrol edilebilecektir. Otomasyon şeması ve işleyiş tarafımızdan tasarımlanıp kurgulanacaktır.

Dumansız Yakıcı ve Konvansiyonel Sistemler Arasındaki Farklar

I. Yakma Prosesi:

Tam yanma koşullarının yani yeterli miktarda yakıt, yakma havası ve tutuşma sıcaklığının elde edilemediği durumlarda kömürün ihtiva ettiği uçucular (hidrokarbonlar) ve sabit karbon kısmı tam olarak yakılamadığı için düşük yakma verimi ve dolayısı ile yüksek zararlı emisyon seviyeleri oluşur.

Kömür yakma sistemlerinde ocak sıcaklıkları ortalama 800 OC civarındadır. Konvansiyonel kömür yakma sistemlerinde kömür direk olarak ocakta yanmakta olan kömür üzerine şarj edilir. Bu durumda kömürün ihtiva etmiş olduğu nemden ötürü ani bir buharlaşma olurken uçucu maddeler ( hidrokarbonlar ) ise kontrolsüz ve yine ani bir şekilde açığa çıkmaktadır.

• Özellikle uçucu oranı yüksek olan kömürlerin kullanılması durumunda ocağa aşırı taze hava beslenmesinden ötürü ocak sıcaklığı uçucu-hava karışımının yakılabilmesi için gerekli tutuşma sıcaklığının altına düşer ve uçucu-hava karışımı tam olarak yakılamadığı için yakılabilir bu uçucular bacadan duman olarak atılır.
• Tutuşma sıcaklığının olması gereken değerlerde olduğu durumlarda ise ocağa yeterli miktarda yakma havası verilememekte ve yine tam yanma koşulları sağlanamadığı için uçucu maddelerin yakılamayan kısmı bacadan duman olarak atılmaktadır.

Dumansız Kömür Yakıcı yakma sisteminde ise kömür direk olarak yanma odasında yanmakta olan kömür üzerine şarj edilmemektedir. Ocak içinde yanmakta olan kömür hareketli ızgara mekanizması ile ileri doğru sürülürken ön yükleme bölümüne yüklenen taze kömür hareketli ızgara mekanizması aracılığı ve kendi ağırlığı ile yanma odasına doğru yaklaşır. Sistemin tam kapasitede çalışması halinde bile ön yükleme haznesine yeni beslenen kömürün yanma odasına ulaşması en az 2 saat sürmektedir. Kömür yanma odasına kendi ağırlığı ile yaklaşırken 100 oc ye kadar tamamen kuruyarak içindeki nemden kurtulur. 150-200 OC sıcaklık değerlerinde kömürün ihtiva ettiği uçucu maddeler ocağa yaklaştıkça artan sıcaklık değerlerine maruz kaldığı için kademeli olarak açığa çıkar. Kazan baca arasında yer alan cebri aspirasyon fanı, dumansız kömür yakıcı ana hava klapesi ve kömürün içinde yer alan uçucu oranına göre ayarlanabilen kömür cinsi ayar klapesi ile ocağa gönderilen yakma havası miktarı PLC kontrollü otomasyon ve güvenlik sistemi ile koordineli bir şekilde çalıştırılarak gerekli yakma havasının ocağa gönderilmesini sağlar. Sistem kapasitesine bağlı olarak kontrollü bir şekilde açığa çıkan uçucular bahsedilen yakma havası donanımı aracılığı ile sağlanan yakma havası ile ocak üzerinde buluşturulur. Ocağa taze kömür beslemesi olmadığı, aşırı uçucu maddenin ani şekilde açığa çıkmadığı ve ani olarak aşırı yakma havası yanma odasına beslenmediği için ocak sıcaklığı tutuşma sıcaklığının altına düşmez ve bu sayede kontrollü olarak buluşturulan uçucu madde – yakma havası karışımı ortamda tutuşma sıcaklığı yeterli düzeyde olduğu için

( tam yanma koşulları ) tam olarak yakılabilmektedir. Konvansiyonel sistemlerde bacadan atılan duman yakılarak enerji tasarrufu sağlanırken aynı zamanda çevreye zararlı emisyon salınımı da engellenmiş olur.

NOT: Uçucu oranları kömür cinsine bağlı olmakla beraber ithal kömürlerde %18-19 mertebelerinden yerli kömürlerimizde

( genç linyitler ) %35 lere kadar çıkmaktadır.

Konvansiyonel sistemlerde gerek tam yanma koşullarının sağlanamaması gerekse işletme zorluklarından kaynaklanan kayıplar nedeniyle verim değerleri %65-70 civarlarında iken baca yolunda sulu filtre, multi siklon tarzı filtrasyon ekipmanları yer almasına karşın çevreye zararlı emisyon değerleri ilgili yönetmelik sınır değerlerinin çok üstünde olmaktadır.

Dumansız Kömür Yakıcı yakma sistemlerinde ise gerek tam yanma koşullarının yerine getirilmesi gerekse işletme avantajlarından ötürü verim değerleri %85-90 civarlarında iken baca yolunda hiçbir filtrasyon sistemine ihtiyaç duymaksızın çevreye zararlı emisyon değerleri ilgili yönetmelik sınır değerlerinin çok altında kalmaktadır.

II. İşletme Prosesi

Konvansiyonel sistemlerde ocak içerisinde yanmakta olan kömüre kazancı müdahaleleri olmaktadır. İşletmenin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sürdürebilmesi için istenen basınçta buharın tesise verilmesi gerekmektedir. Ocak içerisinde yanan kömür yanma reaksiyonu henüz tamamlanmamışken işletme basıncının düşmesi nedeniyle kazancı ocak içerisinde yanmakta olan kömürü şişlemek ve karıştırmak sureti ile kül ve cürufundan kurtararak yanma reaksiyonunu iyileştirmeye çalışır. Bu esnada kazancı ocakta çıkan gazdan ve ocak sıcaklığından olumsuz yönde etkilenir ve müdahale yeterli olmaz. Gel beri vs ile ocak içerisinden henüz kısmen yanmış kömüre ait kül ve cüruf dışarı alınır. Cüruf içersinde yer alan yanmamış kömür yanma reaksiyonunu dışarıda tamamlar. Bu durum ilk olarak işçi sağlığı ve iş güvenli açısından sakıncalıdır.

Dumansız Kömür Yakıcı yakma sisteminde ise konvansiyonel sistemlerde kazancının yaptığı işi hareketli ızgara mekanizması üstlenmiştir. Ocağa yeni ulaşmış kömür ızgaranın ileri basamaklarına doğru sürülürken bir taraftan da çevresinde oluşan kül ve cüruftan kurtulmakta ve iç kısımlarının da tam olarak yanmasına imkan sağlamaktadır. PLC kontrollü otomasyon ve güvenlik sistemi sayesinde kullanılan kömürün cinsine bağlı olarak kömür sürme hızı ve aralıkları rahatlıkla değiştirilebilmekte ve bu sayede son ızgara basamağına gelindiğinde kömür tamamen yanmış olmaktadır. Tam olarak yanan kömürün külü ve cürufu ızgara mekanizması altında ve uç tarafında yer alan birbirinden bağımsız iki ayrı hazneye dökülmekte ve helezonlar aracılığı ile çalışma kapasitesine bağlı olarak periyodik zaman dilimleriyle soğumuş bir şekilde dışarı alınabilme imkanı sağlamaktadır. Bu sayede kazancı müdahalesi olmadığı için müdahale esnasında meydana gelen ocak sıcaklığında düşme görülmez gereksiz hava ocak içerisine verilmez bu sayede yüksek verimlilik sağlanmaya devam edilirken işçi sağlığı ve iş güvenliği de beraberinde sağlanmış olur.

 

 

DUMANSIZ KAZAN HAKKINDA KISA BİLGİ

EKONOMİK

Dumansız Kazan, verimini maksimuma çıkaran özel tasarımlı iki ayrı yanma odalı sistemi ile dünyada benzersizdir. Bu sistem, kömür kullanımında %25-40, doğalgaz kullanımında ise %20′ye varan tasarruf sağlar. Dumansız Kazan, kömür kullanılan konutlarda ve fabrikalarda sağladığı tasarruf ile 1,5 – 2 yılda kendini amorti eder.

ÇEVRECİ

Dumansız, kurumsuz ve nefes alabileceğimiz bir yaşama ulaşmak, Dumansız Kazan için en büyük amaçtır. Yerli kömürleri de en verimli şekilde yakabilen Dumansız Kazan, duman emisyonunu ve zehirli gazları % 99.8 oranında azaltarak çevre kirliliğini tamamen ortadan kaldırır. Dumansız Kazan, şehir içinde daha yeşil bir yaşam için en iyi seçimdir.

KONFORLU

Dumansız Kazan, ateşçi müdahalesine gerek olmadan sürekli kömür besleme özelliğine sahiptir. Dumansız Kazan’a kömür doldurulurken, ayrı bölümlere otomatik olarak inen kül ve cürufun boşaltımı sırasında, kazanın yüksek veriminde bir azalma olmaz. Dumansız Kazan, Türkiye’nin pek çok ilinde gerek kömürle, gerekse sıvı yakıt ve doğalgazla, işletme şartlarında yüksek performans göstermektedir.

DÜNYADA İLK ve TEK

Patent konusu Çift Yakıtlı Dumansız Kazan’ı, dünyada üreten tek lisanslı kuruluştur. Dumansız Kazan, bacadan çıkması gereken dumanı kaynağında yakarak, büyük tasarruf sağlar. Çift Yakıtlı Dumansız Kazan ayrıca, konut ve işletmelerde tüketiciye sağladığı faydalarla da dünyada ilk ve tek unvanını hak etmektedir.

TEKNOLOJİK

Dumansız Kazan, kömür kullanımında ön ısıtma ve kontrollü bir damıtımla açığa çıkan gazları da tam olarak yakarak, duman oluşumunu önler. Kömür cinsi ayar sistemi (CTAS) sayesinde farklı cins kömürler, en yüksek verimde yakılabilir. Dumansız Kazan’ın yanma kontrolü, istenen sıcaklığa ayarlanabilen ana hava klapesi ile otomatik olarak sağlanır. Ayrıca Dumansız Kazan, sıvı yakıt ve doğalgaz kullanımında da ters akışlı yanma odası ile birlikte dört geçişli sisteme sahiptir.

İŞLEVSEL

Dumansız Kazan konut, toplu konut ve sanayi tesislerinde kullanılabilmektedir. Kömür ya da sıvı yakıt ve doğalgaz için geliştirilmiş özel tasarımlı iki yanma odası ile size, istenildiği an hiçbir tadilat gerektirmeden her türlü yakıtı kullanma rahatlığı sunar. Dumansız Kazan bu işlevselliği sayesinde, doğalgaz yetersizliği veya arızaları durumunda kömür yakabilme kolaylığı getirir. Dumansız Kazan, önümüzdeki dönemlerde doğalgazın kullanılabileceği konut, site ve sanayi tesislerine şimdiden kömürü dumansız kullanma imkanı da tanımaktadır.

ÖZELLİKLERİ

Satış ve üretim lisansını almış olduğumuz Konuklar ısı Markalı Dumansız Kazan’ın biri kömür, diğeri doğalgaz ve sıvı yakıt için geliştirilmiş özel tasarımlı iki yanma odası vardır.
Dumansız yanma ve yüksek verim nedeni ile kömür yakmada klasik kazanlara oranla (yarım silindirik, silindirik vb) kullanılan kömürün cinsine bağlı olarak %25-40 yakıt tasarrufu sağlar.

Dumansız kazanda, kömürün ön ısıtma ve kontrollü bir damıtım aşamasına tabi tutulması ile açığa çıkan uçucu gazları (duman oluşumuna sebep olan uçucu hidrokarbonlar ) ve katı kısmı tam yanma koşullarında yakılarak duman oluşumu önlenir.

Kömür cinsi ayar sistemi sayesinde farklı cinste yerli ve ithal, bütün kömürlerin yüksek verimle yakılması mümkündür.

Kömür doldurulurken veya kül ve cüruf boşaltılırken dahi kesintiye uğramayan kararlı ve dumansız yanma sayesinde katı yakıt ile elde edilen maksimum yanma verimine ulaşılır.

Kömür yakmada kazanın haznesinin doldurulması yeterlidir. Kömürün ön ısıtmayla yanması, kül ve cürufun ayrı bölmelere inmesi otomatik bir mekanizma ile gerçekleştirilir.

Dumansız Kazan, ısıtma ve sanayi tesislerinde ekonomik bir yük getirmeden, BACADA HERHANGİ BİR FİLTRE SİSTEMİNE İHTİYAÇ DUYMADAN, tam ve dumansız yanma ile, duman oluşumunu kaynağında önleyerek kömür yakmada hava kirliliği sorununu tamamen çözmektedir.

 

Dumansız Kazan, yüksek verimli yanmayla sağladığı kömür tasarrufu ile ortalama 2 yılda, sıvı yakıt veya LPG’den kömürlüye dönüşümde ise ortalama 3 ayda kendi maliyetini amorti eder.

 

DUMANSIZ KAZAN

HAVA KİRLİLİĞİNE TEKNOLOJİK ÇÖZÜM

Bilindiği gibi Türkiye kömür rezervleri bakımından zengin ülkeler arasında yer almaktadır. Ancak yerli kömürlerimizin büyük bölümünün uçucu oranı yüksek genç linyitlerden oluşması, özellikle ısıtmada kullanım sırasında önemli ölçüde hava kirliliğine yol açmaktadır. Şehirlerimizin çoğunda mevcut geri teknolojik kalorifer ve sobaların yakılması ile hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara vardığı, çevre ve insan sağlığını tehdit ettiği bilinmektedir.

Yüksek uçuculu yerli kömürlerimiz, mevcut geri teknolojik kazan ve sobalarda yakılırken büyük oranda duman oluşumuna neden olduğundan, doğalgaz kullanımına paralel olarak, uçucu oranı düşük ithal kömür kullanımı da hava kirliliği sorununa bir önlem olarak uygulanmış ancak bugüne kadar uçucu oranı yüksek kömürleri de yüksek verimle ve dumansız yakabilecek yeni yakma sistemlerinin geliştirilmesi yönünde bir yaklaşım kamuoyunda yeterince tartışılmamıştır.

Türkiye’deki yerli kömürlerin, mevcut kazan ve sobalarda yakılması hava kirliliği sorununu gündeme getirmesine karşın, halen bu kömürlerin ısıtmada yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. Yerli kömürlerin kullanımından vazgeçilmesi, ülke ekonomisi açısından getireceği büyük yük nedeniyle mümkün olmadığından, mevcut geri teknolojik kazan ve sobaların yerine bu kömürleri de yüksek verimle ve dumansız yakabilecek yeni teknolojik kazan ve sobaların geliştirilerek süratle ekonominin ve tüketicinin hizmetine sunulması kaçınılmaz hale gelmiştir.

Satış ve üretim lisansını almış bulunduğumuz Konuklar ısı firmamızca seri üretim aşamasına getirdiğimiz Çift Yakıtlı Dumansız Kazan” yerli kömürleri de yüksek verimle ve dumansız yakabilme özelliği ile kömürden kaynaklanan hava kirliliği sorununa çözüm getirirken, hem yerli kömürlerimizin yaygın bir şekilde kullanımına imkân sağlayarak ulusal kaynaklarımızın verimli bir şekilde değerlendirilmesini sağlamakta, hem de tasarrufla ithal kömür tüketimini azaltarak döviz kaybını önlemektedir.

Özellikle yüksek uçuculu kömürlerin yanma özellikleri göz önüne alınarak tasarımlanmış olan Dumansız Kazanda, kömürü üç aşamalı bir süreçte yakarak; ön ısıtma ile damıtarak, hem yanıcı gazları hem de kömürün sabit karbon kısmını yanma odasında tam yakarak, baca çıkışında herhangi bir filtre sistemine gerek duymadan duman oluşumunu kaynağında önlemektedir. Dumanın büyük bölümünün yanmamış hidrokarbonlardan oluştuğu göz önüne alınırsa, bu hidrokarbonları tam yanma koşullarlında tümüyle yakabilmesi nedeniyle Dumansız Kazan için “ DUMANI YAKAN KAZAN” tanımlaması da uygun görülebilir.

Mevcut kazanlarda, yerli kömürlerin içindeki %40’lara varan uçucu maddeler eksik yanma nedeniyle yanmamış hidrokarbonlar olarak duman şeklinde bacadan çıkmaktadır. Dumansız Kazanda bu hidrokarbonların tümü yakıldığından, yani kazanın yüksek yanma veriminden dolayı sağladığı yakıt tasarrufu açıkça görülmektedir. Yapılan deneysel ölçümler de bunu kanıtlamıştır.

TSE Isı Laboratuarlarında yapılan testlerde Çift Yakıtlı Dumansız Kazanın ısıl verimi tunçbilek linyitinde %86.7, ithal kömürde %87.2, sıvı yakıtta %90.6 olarak ölçülmüştür. Ankara Büyükşehir Belediyesi kuruluşu BELKO tarafından işletme şartlarında doğalgazla yapılan ölçümlerde ise ısıl verim %92.6 olarak ölçülmüştür. İşletme şartlarında kömürle yapılan ölçümler, Dumansız Kazanın mevcut klasik kazanlara oranla %33 oranında yakıt tasarrufu sağladığını göstermiştir.

Gazi Üniversitesi tarafından Ağaçlı linyiti kullanılarak yapılan emisyon ölçümlerinde, Dumansız Kazanın klasik yarım silindirik kazana oranla, duman şeklinde bacadan çıkan hidrokarbonlarda %99.87 oranında azalma, aynı şekilde zehirli gaz olan CO (karbon monoksit) emisyonunda ise %99.75 oranında azalma kaydedilmiştir.

Yine TS 4040 ve TS 4041 standartlarına göre TSE Ostim Standında Dumansız Kazan ile ithal kömür yakılarak yapılan deneylerde ve GLİ Müessese Müdürlüğü Isı Merkezi ile ELİ Turgutalp Sosyal Tesislerinde yerli kömür yakılarak işletme şartlarında baca gazındaki kirletici emisyon ölçümlerinde, yanmadan kaynaklanan kirletici emisyonları 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ile 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”nde belirlenen sınır değerlerin çok altlarında emisyon değerleri elde edilmiştir.

Böylece, Dumansız Kazan ile kömür yakmada duman tarihe karışmakta, kömürden kaynaklanan hava kirliliği sorunu tamamen çözülmektedir.

Ayrıca Dumansız Kazanın, günlük işletmede ateşçi faktörünü en alt düzeye indirmesi, ateşçi müdahalesine gerek kalmadan otomatik sürekli kömür besleme özelliği ile büyük işletme kolaylığı ve ısıtmada konfor getirdiği açıkça görülmüştür.

Dumansız Kazan, sanayi ve ısıtma tesislerine ekonomik bir yük getirmeden, bacada herhangi bir filtre sistemine ihtiyaç duymadan, duman oluşumunu tam yanma ile kaynağında önleyerek ve sağladığı %25-40 yakıt tasarrufu ile kendisini ortalama 2 yıl, sıvı yakıt veya LPG’den kömürlüye dönüşümde ise ortalama 3 ay içinde kendi maliyetini amorti etmektedir.

TS 497 standartlarında “Çift Yakıtlı” olarak kömürde 8 000 000 kcal/h, sıvı yakıt/doğalgazda 10 000 000 kcal/h kapasiteye kadar sıcak su, kızgın su ve buhar kazanı olarak, tamamen yerli işçilik ve malzeme kullanımıyla TSE Belgeli olarak imal edilen ” Çift Yakıtlı, İki Yanma Odalı, Otomatik Yüklemeli, Yüksek Verimli Dumansız Kazan” özel tasarımlı kömür yakma bölümünden bağımsız, ikinci bir özel sıvı yakıt/doğalgaz yanma odası sayesinde hiçbir tadilat gerektirmeden istendiği an sıvı yakıt veya doğalgaz da yakabilecek özelliğe sahiptir. Bu durum ileride doğalgaz gelecek alanlara da şimdiden kömürü dumansız bir şekilde yakma imkânı getirirken, tüketici açısından günün koşullarına göre, ekonomiklik ve konfor tercihlerine bağlı olarak yakıt seçme özgürlüğü de sunmaktadır.

Çift Yakıtlı Dumansız Kazan, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı “2011 yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları”nda Birim Fiyat No 152-3000 ve 153-5000’deki teknolojik şartları yerine getirmektedir.

Dumansız Kazanın ülke ekonomisine katkısı, sadece sağladığı %30 kömür tasarrufu açısından değil, bacadan gözle görülemeyecek düzeyde (mevcut klasik kazanlara oranla %99 oranında) duman emisyonunu ve zehirli gazları azaltması özelliğiyle insan ve çevre sağlığı açısından değerlendirilirse, parasal karşılığının ölçülmesi mümkün değildir. Yerli kömürün Dumansız Kazanda klasik kazanlarda yakılan ithal kömüre oranla kat ve kat temiz yakılabilmesi nedeniyle, Dumansız Kazan yerli kömürlerimizi ısıtmada hava kirliliği kaygısı olmadan rahatça kullanma olanağı sunmaktadır. Bunun, hem ulusal kaynaklarımızın verimli bir şekilde kullanılması, hem de geniş istihdam olanakları yaratması açısından ülke ekonomisine katkısı da önemli boyutlarda olacaktır.

Sonuç olarak 20 yılı aşkın mühendislik emeği ve birikimiyle geliştirilerek firmamız tarafından seri üretimi yapılan yeni teknolojik Dumansız Kazanı, yakıt tasarrufu ve konfor sağlayarak hava kirliliğini önleme özelliği ile hava kirliliğine en etkin çözüm olarak ülke ekonomisinin ve insanlarımızın hizmetine sunmanın gururu içindeyiz.

Konuklar ISI

Konuklar ISI, müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmek için AR-GE faaliyetlerine önem veren, güçlü proje ve imalat alt yapısı olan, çok büyük bilgi birikimine sahiptir. Müşteri odaklı çalışan firmamızın en büyük hedefi müşteri memnuniyetidir.

Ürün Hakkında Ne Düşünüyorsunuz ?